26 | Sections

GIJS VAN VAERENBERGH

24.11.2016 - 21.01.2017

pictures by Filip Dujardin

 

Gijs Van Vaerenbergh | Sections

Het oeuvre van Gijs Van Vaerenbergh
is opvallend veelzijdig. Pieterjan Gijs en Arnout Van Vaerenbergh zijn architecten, maar maken geen traditionele gebouwen maar kunstwerken voor de openbare ruimte. Het vertrekpunt van hun projecten zijn architectonische typologieën als de kerk, de poort, de boog, de arcade, de sokkel, de kolom.

De projecten van Gijs en Van Vaerenbergh zijn zeer divers van aard: het ontwerp van een fictieve koepel voor een Leuvense kerk (‘The Upside Dome’, 2010), ontwer- pen gemaakt met stukken bouwkraan (‘Framework, 2012 of ‘Bridge’, 2014), een stalen labyrint (C-mine, 2015), een arcade (Kruibeke, 2015), sokkels (waarop iets heel verrassend staat). Hun meest opvallende werk kent iedereen – ook al is het van op een foto of op televisie: ‘Reading between the Lines’ (2011), de ‘doorkijk’- kerk in Borgloon opgebouwd uit verschillende lagen. Net zoals het labyrint in C-mine is het een werk dat in het publieke geheugen gegrift is – ook bij mensen die de naam van de makers niet kennen.

Voor het eerst tonen Gijs Van Vaerenbergh in galerie valerie_traan naast modellen
en maquettes van bestaand werk ook nieuw, autonoom werk. De tentoonstelling bestaat uit verschillende ‘secties’, deelruimten waar schaalmodellen van grotere werken in relatie worden getoond met autonome sculpturen: een schaalmodel van hun labyrint en twee elkaar snijdende ellipsen in de centrale ruimte, een getorste ring in staal en elkaar ‘snijdende’ hoogspanningsmasten in de voorste ruimte, een modelhuis en bakstenen ring op de tussenverdieping en sokkels en voorstellen voor standbeelden op de bovenste verdieping. De getoonde maquettes zijn enerzijds reproducties van bestaand werk, maar anderzijds ook voorstellen voor nog niet gerealiseerde interventies. Het is belangrijk dat deze voorstellen ook zo gelezen worden, als potentieel, als mogelijkheid.

Deze deelruimten behandelen de belangrijkste thema’s in het oeuvre van Gijs Van Vaerenbergh.

 

Als er iets gemeenschappelijk is aan de diverse projecten van het duo Gijs Van Vaerenbergh is het dat ze interveniëren in de ruimte. Zij werken met, transformeren de ruimte. Soms kan die ruimte heel beperkt en gelimiteerd zijn. Zoals een spiegelend metalen oppervlak waarin

ze nagels geslagen hebben. De nagels vervormen de metalen plaat lichtjes, en meteen ook de ruimte die wij erin weerspiegeld zien. In de grote zaal van de galerie hangt er een twee pastelkrijtjes aan een koordje, waarmee de contour van een cirkel en van een ellips worden getrokken op muren, plafond en kolommen van de galerie om zo een sectie van de realiteit te suggereren. Op de bovenste verdieping wordt in een hoek van de ruimte een reeks houten platen gestapeld met variërende afmetingen die verwijst naar profileringen in sokkels en klassieke architectuur maar dan op een absurde manier.

De tentoonstelling focust op werk van
Gijs Van Vaerenbergh dat het resultaat is van het maken van uitsnijdingen of secties in de ruimte. Eén van hun mooiste, eenvoudigste en toch universeel werk zijn twee ellipsen die mekaar snijden (‘Ellips Intersect’). Of het nu een klein model in karton, of een grote sculptuur in metaal is, het resultaat spreekt in al zijn geometrische eenvoud meteen aan. Hetzelfde principe pasten ze op grote schaal toe in hun ‘Labyrint’ in C-mine in Genk. De stalen doolhof voorzagen ze op geregelde plekken van ellipsen bolvormige uitsneden, secties, die licht en doorkijk toe lieten en de zware structuur een merkwaardige lichtheid meegaven.

Gijs Van Vaerenbergh | Sections

The work of Gijs Van Vaerenbergh is strikingly multifaceted. Pieterjan Gijs and Arnout Van Vaerenbergh are architects. But they don’t construct traditional buildings, they make artworks for public spaces. The starting point of their projects are architectural typologies such as the church, the gate, the arch, the plinth, the column.

The projects by Gijs and Van Vaerenbergh are diverse in nature: the design of a fictive cupola for a church in Leuven (‘The Upside Dome’, 2010), projects constructed with parts of building cranes (‘Framework, 2012 or ‘Bridge’, 2014), a labyrinth in steel (C-mine, 2015), an arcade (Kruibeke, 2015), plinths (on which they often place strange items). Their most surprising work is known by everyone - even if only from a photo or television: ‘Reading Between the Lines’ (2011), the ‘transparent’-church in Borgloon built out of different layers. Like the labyrinth in C-mine it is a work which has entered public memory - even for someone who is unaware who is responsible for it.

For the very first time Gijs and Van Vaeren- bergh show in gallery valerie_traan not only (scale) models of existing work, but also new, autonomous work. The exhibition consists of different ‘sections’, partial spaces, in which scale models of larger work are shown in relation to autonomous sculptures: a scale model of their labyrinth and two intersecting ellipses in the central space, a twisted ring in steel and intersecting power lines in the front room, a model house and brick ring in the mezzanine, plinths and proposals for statues at the entrance of the gallery. The exhibited models are not only reproductions of existing work, but also proposals for as yet unrealized interventions. It is important that they are read as such: as potential, as possibility. These partial spaces deal with the most important themes in the work of Gijs Van Vaerenbergh.

If the different projects by the duo Gijs Van Vaerenbergh have something in common it is their intervention in space. They work with and transform the space. Sometimes that space can be small and limited. Like a mirror-like metal surface
in which they have put nails. The nails slightly deform the metal plate and with it the space we see reflected in it. With two pastels on a string in the largest space

of the gallery the contours of a circle and an ellipse were drawn on the wall, the columns and the ceiling of the gallery in order to suggest a section of reality. In a corner on the top floor wooden plates with different dimensions are stacked that refer to the profiles of plinths and classical architecture in an absurd way.

The exhibition focuses on the work of Gijs Van Vaerenbergh that is the result of making sections, of excisions, in space. One of their most beautiful, simple and yet universal works consists of two ellipses that cut each other (‘Ellipse Intersect’). 

Whether it is as a small model in cardboard, or as a large sculpture in metal, the result is immediately striking in its geometric simplicity.

They used the same principle on a large scale in their ‘Labyrinth’ in C-mine in Genk. At regular distances they made elliptic and round excisions in the steel maze, sections which because of the resulting light and transparency gave a remarkable lightness to the heavy structure.

> read more

> exhibition catalogue and prices on request 

  • instagram
  • facebook

valerie_traan gallery  | gallery@valerietraan.be 

| reyndersstraat 12 | 2000 antwerp | belgium |

thu-fri-sat 2-6 pm or by appointment | +32_475 75 94 59