38 | Rethink, Redraw, Rebar

GIJS VAN VAERENBERGH

28.10.2018 - 08.12.2018

pictures by Filip Dujardin

 

Gijs Van Vaerenbergh| Rethink, Redraw, Rebar

Pieterjan Gijs en Arnout Van Vaerenbergh zijn allebei architect. Maar ze maken niet alleen gebouwen, ze ontwerpen ook kunstwerken en installaties voor de openbare ruimte. Ze ontwierpen o.m. een fictieve koepel voor de Leuvense St-Michielskerk ('The Upside Dome', 2010), de 'doorkijk'-kerk in Borgloon (‘Reading Between The Lines' (2011). Ze maakten ontwerpen met stukken bouwkraan ('Framework, 2012 of 'Bridge', 2014), of een stalen labyrint (C-mine, 2015), een arcade (Kruibeke, 2015), en een betonnen paviljoen (Hooglede, 2017). En ze wonnen onlangs een prijsvraag voor een ‘folly', voetbrug en doolhof voor het park van Huis Doorn bij Utrecht. 

 

Het werk van Gijs Van Vaerenbergh is even divers als coherent. Transformatie staat centraal in hun oeuvre. Zij onderwerpen bekende architectonische typologieën als de kerk, de poort, de boog, de arcade, de sokkel, de kolom aan een transformatie. Tot hiertoe onderscheiden ze vijf processen, vijf vormen van transformatie die ze toepassen in hun projecten. Dat zijn tekenen, buigen, uitsnijden, assembleren en spiegelen. Ze wijdden een heel boekje (‘Cross Section’, uitgegeven bij Ruby Press) aan die verschillende werkwijzen en de rol die ze spelen in hun diverse projecten. Deze reeks van transformaties beschouwen ze niet als statisch geheel, maar deze breidt zich geleidelijk verder uit.

 

De eerste galerietentoonstelling van Gijs Van Vaerenbergh bij Valerie Traan twee jaar geleden presenteerde een staalkaart van hun veelzijdig werk waarin die verschillende aspecten aan bod kwamen. Ze toonden toen enkele werken die de ruimtelijke tekening als thema nemen en ook een werk dat gebruik maakt van het constructiemateriaal wapeningsstaal. In hun nieuwe tentoonstelling Rethink, Redraw, Rebar diepen ze deze thematiek verder uit.

 

‘Rethink, Redraw, Rebar’ kan je vertalen als ‘Herdenken, hertekenen, herstructureren’. Het herdenken en hertekenen van basisvormen is een wederkerend thema in het werk van Gijs Van Vaerenbergh. Steeds weer staat het hertekenen en herdenken van typologieën centraal in hun werk. De wat vreemde benaming ‘rebar’ refereert naar wapeningsstaal - ‘reinforced steel bars’ - zoals gebruikt in de betonbouw. Alleen komt er bij hen geen beton bij kijken maar gebruiken ze de stalen basisstructuur verborgen in beton als een artistiek element. Het wapeningsstaal verwijst dus naar een tijdelijke toestand, alsof de werken onvoltooid zijn. 


De tentoonstelling opent met REBAR FOR A COLUMN, een kooi van wapeningsstaal die bedoeld is om sculptuur van een zuil in beton te gieten. Alleen is de wapening, die in een gewoon bouwproject verborgen zou raken, hier zelf de sculptuur. De structuur, de ’tijdelijke’ tussenfase van de stalen wapening, wordt het werk zelf, wordt zelf sculptuur. Net zoals een klassieke wapeningskorf wordt een geleding gecreëerd door dikkere langswapening en fijnere dwarswapening of beugels. Het werk speelt met het contrast tussen een oerklassiek bouwelement en een hedendaagse constructiemethode.

Gijs Van Vaerenbergh| Rethink, Redraw, Rebar

Pieterjan Gijs and Arnout Van Vaerenbergh are both architects. But they don’t limit themselves to making buildings, they also design artworks and installations for the public space. Among others, they designed a fictitious dome for the St-Michielskerk in Leuven ('The Upside Dome', 2010), the ‘see through' church in Borgloon ('Reading between The Lines' (2011)). They made designs with pieces of construction cranes ('Framework, 2012 or 'Bridge', 2014), or a steel labyrinth (C-mine, 2015), an arcade (Kruibeke, 2015), and a concrete pavilion (Hooglede, 2017). And they recently won a competition for a 'folly', footbridge and maze for the park of Huis Doorn near Utrecht. 

The work of Gijs Van Vaerenbergh is as diverse as it is coherent. Transformation is central to their work. They subject well-known architectural typologies such as the church, the gate, the arch, the arcade, the pedestal and the column to transformations. Up to now they have distinguished five processes, five forms of transformation that they apply in their projects. These are drawing, bending, cutting, assembling and mirroring. They devoted a whole booklet ('Cross Section', published by Ruby Press) to these different methods and the role they play in their various projects. They do not consider this series of transformations as a static whole: the series is steadily expanding. 

The first gallery exhibition by Gijs Van Vaerenbergh at Valerie Traan two years ago presented a sample of their multifaceted work in which these different aspects were addressed. These included a number of works that take spatial drawing as their theme, as well as a work that makes use of the construction material of reinforcing steel. In their new exhibition they explore this theme in more depth. The theme is summarised in the title of the exhibition: Rethink, Redraw, Rebar. 

The rethinking and redrawing of basic forms is a recurring theme in the work of Gijs Van Vaerenbergh. Again and again, the re-drawing and re-thinking of typologies is central to their work. The somewhat strange title 'rebar' refers to reinforcing steel - 'reinforced steel bars' - as used in concrete construction. However, these works do not use concrete as an artistic element but the basic steel structure hidden in the concrete. The reinforcement steel refers to a temporary condition, as if the works were unfinished. 

The exhibition opens with REBAR FOR A COLUMN, a rebar steel cage designed to cast the sculpture of a column in concrete. But the reinforcement, which would be hidden in an ordinary building project, is here the sculpture itself. The structure, the 'temporary' intermediate phase of the steel reinforcement, becomes the work itself, becomes sculpture itself. Just like in a classical reinforcement cage, an articulation is created by combining  thicker reinforcement in the length with finer cross reinforcement or braces. As such, the work plays out the contrast between an classical building element and a contemporary  construction method. 

> read more

> exhibition catalogue and prices on request 

  • instagram
  • facebook

valerie_traan gallery  | gallery@valerietraan.be 

| reyndersstraat 12 | 2000 antwerp | belgium |

thu-fri-sat 2-6 pm or by appointment | +32_475 75 94 59