top of page

PUZZLING THE LAUGHING PETALS

Chris Meulemans

Over de frisse poëzie van de collage in de tekeningen van Chris Meulemans

“er is een betekenis van de voorstelling die geen equivalent heeft in het universum van het begrijpen, een waarnemingscontext die nog niet de objectieve wereld is, een waarnemend zijn dat nog geen welomschreven zijn is.”

Maurice Merleau-Ponty


Tekeningen van Chris Meulemans ogen veelvormig, fragmentarisch, concreet. Er gebeurt van alles, er is veel te zien, en tegelijk hebben deze werken, zo is mijn indruk, met verblinding te maken, met de onmogelijkheid van (volledig) overzicht of inzicht. Het is dat specifieke karakter van Meulemans’ werk en artistieke praktijk dat me ertoe aanzet om in eerste instantie een aantal aspecten van dit oeuvre met de nodige voorzichtigheid, zelfs enige aarzeling, een na een af te tasten.

On the fresh poetry of collage in drawings by Chris Meulemans

"there is a meaning of representation that has no equivalent in the universe of understanding, a perceptual context that is not yet the objective world, a perceptual being that is not yet a determined being."

Maurice Merleau-Ponty


Drawings by Chris Meulemans look multiform, fragmentary, concrete. All sorts of things are happening, there is much to see. At the same time, it is my impression that these works have to do with blindness, with the impossibility of (complete) overview or insight. It is that characteristic of Meulemans' work and artistic practice that prompts me to initially scan some aspects of this oeuvre one by one with caution, even some hesitation.

€ 35

Order the book here

bottom of page