62 | Fundaments

DESTROYERS/BUILDERS

01.09.2022 - 01.10.2022

FINISSAGE
Saturday 01.10 | 2-6 pm

with booklaunch of CONNECTIONS

Ligia Poplawska

 

FUNDAMENTS

FUNDAMENTS is een eerste solotentoonstelling van Linde Freya Tangelder (Destroyers/ Builders) bij Valerie Traan Gallery, waarin zij reflecteert op de aspecten die haar praktijk funderen en een overzicht biedt van de ontwerpen en processen die haar werk typeren.

In de binnen- en buitenruimtes van de galerie presenteert Linde een collectie gelimiteerde stukken, die ze speciaal voor deze gelegenheid heeft geselecteerd en ontwikkeld en waarin ze vroegere en nieuwe werken samenbrengt en verbindt. De tentoonstelling is daarmee een weloverwogen terug- en vooruitblik op de dynamieken die een praktijk voeden, op keuzes die zijn gemaakt en op een artistieke identiteit die zich steeds nadrukkelijker aftekent.


Al sinds het begin van haar ontwerppraktijk omarmt Linde Freya Tangelder haar genegenheid voor de architectuur, zowel actueel als historisch als over de grenzen van culturen heen. Ze vindt er structuren en methodes, vormen en materialen die ze implementeert in sculpturale meubels, ingrepen en objecten die met hun schaal de mens tegemoetkomen. Het zijn elementen die haar treffen, niet zelden ontroeren en veelal te herleiden zijn tot een zekere essentie van noodzakelijkheid, waarbij de architectuur instaat voor elementaire bescherming en een vitale vindingrijkheid.


Toch zou het onjuist zijn te besluiten dat het verband met de architectuur Linde Freya’s benadering volkomen verklaart. Veeleer is het een grondslag waarop ze voortbouwt, een basis die ze verruimt met gevoeligheden waarvan ze soms pas gaandeweg te weten komt hoezeer ze haar kenmerken. Zoals haar omgang met contrasten, haar neiging om het industriële in aanraking te brengen met manuele, zelfs uiterst arbeidsintensieve procedures. Of hoe ze een interactie uitlokt tussen open en gesloten volumes, tussen wat vloeit en rigide rechtdoor gaat, tussen oppervlakken die het licht gul weerkaatsen of het net onomkeerbaar absorberen.


Met FUNDAMENTS formuleert Linde Freya Tangelder dan ook een zekere tussenstand. Een introspectieve presentatie waarin ze recent en nieuw werk introduceert en verworven realisaties en inzichten herinterpreteert, nog verder uitgedaagd door maquettes en stalen die zich doorgaans schuilhouden op de schappen in haar atelier. Het staat haar toe om haar eigen denkwegen te traceren, om de motieven te duiden die haar handelingen aansturen. Evengoed is het een conclusie, voorlopig maar niet voorbarig, bij een verbintenis tussen Linde Freya en Veerle Wenes die zich doorheen de jaren heeft ontplooid, inmiddels op een punt is aanbeland dat meer dan voorheen perspectieven inhoudt.


Het uit zich in een expositie in de galerie die zich als een landschap laat verkennen en een diverse benadering vat in een coherent beeld. Met warme tonen van een Bazelse zandsteen, door Linde Freya pas sinds onlangs voor het eerst toegepast, die zich doorzetten in een leuning van baksteen, nazinderen in het textiel en onbehandelde eikenhout, om uiteindelijk te stranden in de weerspiegeling van het koele, met de hand geschuurde aluminium en het mond-geblazen glas. Hoge en lage volumes wisselen elkaar af, vullen elkaar aan en leiden de bezoeker langs verticale vlakken naar buiten, waar een lithostenen pad uitmondt in een vijver die ingetogen klatert, zijn glooiende aluminium wanden omsloten door het weelderige groen.

Jonas Lescrauwaet

> catalogus en prijzen op aanvraag

FUNDAMENTS

FUNDAMENTS is a first solo exhibition by Linde Freya Tangelder (Destroyers/ Builders) at Valerie Traan Gallery, in which she reflects on the aspects that found her practice and presents an overview of the designs and processes that characterise her work.

In the inner and outer spaces of the gallery, Linde presents a collection of limited pieces selected and developed specifically for this occasion, in which she combines and fuses past and new works. The exhibition is therefore a well-considered looking back and forward at the dynamics that inform a practice, at choices that have been made and at an artistic identity that is becoming increasingly distinct.


Ever since the beginning of her design practice, Linde Freya Tangelder has embraced her affection for architecture, both topical and historical, and across the borders of cultures. It is there that she finds the structures and methods, forms and materials that she implements in sculptural furniture, interventions and objects that meet a human scale. All of these are elements that touch her, not infrequently move her, and can often be traced back to a certain essence of necessity, in which architecture accounts for elementary protection and for vital inventiveness.


Yet it would be a misjudgment to conclude that Linde Freya’s approach is fully explained by her link with architecture. Rather, it is a ground on which she continues to build, a base that she expands with sensibilities that she sometimes only fully comprehends in retrospect. Such as her approach to contrasts, her tendency to bring the industrial into contact with manual, even utterly labour-intensive procedures. Or how she elicits an interaction between open and closed volumes, between what flows and what is rigidly straight, between surfaces that generously return the light or absorb it unambiguously.


With FUNDAMENTS Linde Freya Tangelder formulates a certain intermediate position. An introspective presentation in which she introduces recent and new work and reinterprets realised projects and insights, further challenged by models and samples that usually hide on the shelves in her studio. It allows her to retrace her own paths of thought, to interpret the motives that inspire her actions. Equally, it is a conclusion, tentative but not premature, to an engagement between Linde Freya and Veerle Wenes that has developed over the years, and has now reached a point that implies perspectives even more than before.


It is reflected in an exhibition in the gallery which can be explored like a landscape and captures a diverse scope in a coherent image. With warm tones of Basel sandstone, only recently employed by Linde Freya, which continue in a brick backrest, resonate in the textiles and untreated oak wood, and finally settle in the reflection of the cool, hand-sanded aluminium and mouth-blown glass. The high and low volumes alternate, complementing each other and lead the visitor along vertical planes to the outside, where a lithostone path runs into a pond that gently splashes, its curved aluminium sides enclosed by lush foliage.

Jonas Lescrauwaet