top of page

64 | HOT SPOT #1 PAINTING
NARCISSE TORDOIR INVITES 20 PAINTERS

26.11.2022–21.01.2023

Alejandra Hernández Avila
Andrea Cammarosano
Christoph Blawert
David Hominal
Dieter Durinck
Felix Baele
Frederik Lizen
Hannah Kircher
Ingrid Castelein
Job Bos
Jóhanna Kristbjörg Sigurðardóttir
Leen Voet
Marcel van den Berg
Maryam Najd
Michiel Ceulers
Narcisse Tordoir
Peter Morrens
René Daniëls
Valérie Mannaerts
Veronika Bezdenejnykh


OPENING DRINK
Saturday 26.11.2022 | 4–9 pm
Sunday 27.11.2022 | 2–6 pm 

Ligia Poplawska

Lees meer | Read more

Tanden en rafelranden

HOTSPOT #1 PAINTING is het visuele verslag van een onderzoek naar wat schilderkunst dezer dagen nog vermag. Het is een subjectief, eigenzinnig, grillig doch weerlegbaar antwoord op de vraag welke betekenis de schilderkunst nog kan hebben in dit tijdsgewricht waarin we door almaar meer beelden worden overspoeld. Want hoewel de schilderkunst niet meer in het centrum van onze beeldcultuur lijkt te staan, opent deze nieuwe positie misschien net nieuwe en broodnodige mogelijkheden.

De meeste beelden die wij dagelijks te slikken krijgen, kunnen we kortweg bestempelen als propaganda. Zij het uit economische of politieke beweegredenen, deze beelden proberen ons steeds iets te verkopen. Een ideologie, een idee, een levensstijl, een wasmachine. De overdaad waarmee we geconfronteerd worden schaadt doelbewust ons gezichtsvermogen. In de hoop ons van het denken af te brengen, worden we overdonderd door beelden die ons een eenduidige en simplistische lezing opdringen. Idealiter krijgen we niet de tijd ons af te vragen waar we nu eigenlijk echt naar kijken; wat ons hier nu exact wordt voorgeschoteld.

De werken die in HOTSPOT #1 PAINTING verzameld worden, zijn schilderijen die ons iets willen zeggen over zichzelf maar dit doen op een veel meer ambigue manier. In plaats van eenduidigheid gaan ze voor complexiteit, in plaats van een afgedwongen lezing cultiveren ze een speelsheid die ons net wil uitnodigen om opnieuw te (leren) kijken. Beelden met tanden en rafelranden. Kijk maar, er staat niet wat er staat (afgebeeld). Het visuele verslag dat ons hier wordt voorgesteld viert het avontuur, de vrij- en openheid, de kritische reflectie met betrekking tot onze zintuigelijke waarneming. Waar kijken we nu echt naar en hoe doen we dit?

Even teder als wrevelig nopen deze werken de toeschouwer tot actieve participatie. Hier geen geformatteerde vervlakking maar compositie en diepte, een picturale ruimtelijkheid waarin wij ons kunnen laten leeglopen, als we het ten minste aan durven deze beelden tegemoet te treden; onszelf even open te stellen en bloot te leggen als datgene wat we te zien krijgen.

HOTSPOT #1 PAINTING is de eerste iteratie van wat een meerledig project moet worden. Want dit visuele verslag vraagt om een antwoord, uitbreiding en misschien zelfs tegenspraak. In nieuwe steden, met nieuwe beelden vanuit nieuwe en andere perspectieven. Het enige wat dit verslag ons zeker weet te zeggen is dat deze tentoonstelling nog maar het begin is.

De schilderkunst is volop in beweging, op zoek naar manieren om de wereld (op)nieuw te (laten) kijken.

Michael Van Remoortere

> catalogus en prijzen op aanvraag

Fringes and Teeth

HOTSPOT #1 PAINTING is a visual report of the research into what it is exactly painting can still accomplish in these times. It is a subjective, idiosyncratic, erratic yet refutable answer to the question what meaning painting can still aspire to in an era wherein we are bombarded with more and more images. Because even though painting seems to no longer occupy the center of our visual culture, its new position could perhaps lead to new and much-needed possibilities.

The majority of images we are force-fed daily, can easily be categorized as propaganda. Be it out of economic or political intentions, these images always try to sell us something. An ideology, an idea, a way of life, a washing machine. This abundance with which we are confronted deliberately hurts us in our vision. In hopes of obstructing our capability to think, we are overwhelmed by images that impose an unequivocal and simplistic reading. Ideally, we are not granted the time to wonder what it is we are looking at, what exactly is being put on display here.

The works gathered in HOTSPOT #1 PAINTING, are paintings that are trying to tell us something about themselves albeit in a much more ambiguous fashion. Instead of superficial clarity they opt for complexity, instead of an enforced reading they cultivate a playfulness that would like to invite us to consider how to see anew. Images with fringes and teeth. Look, what you see is not what you get. The visual report, which is being presented to us here, celebrates adventure, openness, freedom and a critical reflection in regards to our sensory perception. What are we really looking at and how exactly do we do this?

As tenderly as vexedly these paintings nudge their audience towards active participation. No formatted and flattening reductions here but composition, depth, a pictorial spaciousness wherein we let ourselves loose. That is, if we dare to meet these paintings on their own terms; open ourselves up to whatever it is they are showing us.

HOTSPOT #1 PAINTING is the first iteration of what should become a multi-tier project. Because this visual report demands an answer, an expansion, a rebuttal even perhaps. In new cities, with new images from new and different perspectives. The only thing this report dares telling us with certainty is that this exhibition is only the beginning.

Painting is constantly on the move, searching for ways to make the world look anew.

Michael Van Remoortere

bottom of page