top of page
Babs Decruyenaere door Eva Donckers.jpg

photo by Eva Donckers

_Geboren 1978, Kortrijk, België

Leeft en werkt in Antwerpen, België

In weer of geen weer plukt Babs op lange wandelingen langs stranden en onherbergzame oorden kleine objecten. Ze observeert, selecteert en raapt met de hand uitgespuwde resten op om ze zich absoluut eigen te maken. Oprapen is het accepteren en toe-eigenen, het in het hart sluiten en het intens koesteren van een kleinood dat beantwoordt aan een innerlijke nood. De wandeling – zoektocht van deze moderne jager-verzamelaar is telkens een markerende gebeurtenis. 

Een steen is door zijn morfologie, structuur en textuur het archief en de bibliotheek van het ontstaan van het leven op aarde. Door de steen in de handpalm te nemen en met wijsvinger en pink te omarmen bereidt ze een warm bedje voor de steen en vertelt ze een eigen verhaal. De hand is de maateenheid: when it fits in one hand, you can keep it. Soms lijkt het alsof de ziel van de kunstenares in haar handpalm huist. Het werk bezit de fysieke en psychische grondtoon van Babs zelf: fragiel, kwetsbaar en toch kordaat en sterk.

 

Direct na haar opleidingen als grafisch vormgever en fotograaf kiest Babs Decruyenaere resoluut voor een back to basics analoge zwart-wit fotografie zonder camera met o.a. werken en installaties met camera obscura, fotogrammen, beelden van alles wat groeit en bloeit en veel laborieus werk in de donkere kamer. Ze fotografeert aspecten van de natuur: het landschap, de minuscule details ervan en associeert ze met haar meanderende gevoelsleven.

Hoe veelvormig het oeuvre ook is, het centrale principe oogt verrassend constant. Kort samengevat: van het eenvoudige, onooglijk kleine, via doorwerking en transformatie, naar de complexe en grootschalige wereld. Zoals bijvoorbeeld in de monumentale mobiles die het toeval, de kosmos en zijn thermiek representeren. Van micro naar macro, van cel naar organisme, van punt, lijn, cirkel naar spiraal, in het overheersende besef hoe klein de mens is.

In het componeren blijft Babs op een koppige manier bij zichzelf. Beelden en stenen zijn geen vehikels voor romantische metaforen of artistieke demonstraties. Ze assembleert enkel wat goed voelt.

De zoektocht is intuïtief hoewel het programma lang geleden werd bepaald.

Dit werk is in essentie de activiteit van het kind aan zee dat Babs was toen ze jaren in een zeepreventorium verbleef. Haar zakken puilden uit van alles wat nu de basis is van haar werk. De toeschouwer mag denken “misschien kan ik dat ook”, omdat het zo herkenbaar is. Belangrijk blijft het potentieel aan empathisch vermogen; het is trouwens de manier om je als kunstenares met je publiek te verbinden. In deze vorm van beachcombing prikkelt het jeugdig onvermoeibaar zoeken naar de morfologische raadsels van kosmos en universum. Het zijn krachtig uitgepuurde proefstukken van iemand die van, in én met de natuur leeft en denkt. Een dergelijke zoektocht eindigt nooit.

Wanneer Babs tentoonstelt, ben je getuige van een plezier dat wel eens de herbeleefde vreugde van een initiële ontdekking in de natuur kan zijn. Kijken naar de herontdekking van dat plezier werkt aanstekelijk.

Wim Van Mulders

_Born 1978, Kortrijk, Belgium

Lives and works in Antwerp, Belgium

Rain or shine, Babs goes on long walks - at times to inhospitable places – where she picks up tiny objects. She observes, selects and hand-picks all sorts of rejects which she consummately makes her own. To pick up a trinket is to accept and appropriate it, take it to your heart and intensely cherish it, for it fills a particular inner need. Going walking - this modern-day hunter-gatherer’s quest - is always a momentous occasion.

 

Their morphology, structure and texture make stones into the archive and library of the origin of earthly life. Each time Babs places a stone in the palm of her hand and clasps it between index and little flinger, she makes up a warm bed for it and embarks on her own story. The hand is the unit of measure: when it fits in one hand, you can keep it. At times, it’s as if the artist’s soul has nestled in the palm of her hand. Bab’s creations harbor her physical and psychological essence: fragile, vulnerable yet also firm and strong.

 

After graduating in graphic design and photography, she resolutely opts for the back-to-basics approach of analog black-and-white photography without a camera. This entails, amongst others, camera obscura works/installations, photograms, images of all that blooms and flourishes, and lots of arduous dark-room work. She photographs aspects of nature: a landscape, its many minuscule details, and associates them with the flow of her own, meandering inner life.

Her oeuvre may take on many forms, but the central principle remains the same, in that it moves from the simple and minute, over enduring effect and transformation to our complex, large-scale world.

Take the monumental mobiles representing the cosmos an its up-currents, for example. From micro to macro, from cell to organism, from dot, line, circle to spiral. Yet always keenly aware of man’s insignificance.

Babs’ compositions never stray from her own self. Images and stones are not vehicles for romantic metaphors or artistic demonstrations. She indeed only assembles what feels right. Her quest is an intuitive one, even though the route may have been mapped out ages ago. This work is essentially the activity of the child Babs, who spent years in a seaside sanatorium, pockets bulging with what today forms the basis of her oeuvre. ‘Surely I could do this myself ‘, some beholders will say, since it all looks very familiar. What matters, however, is the potential for empathy; which, incidentally, is the way an artist forges a link with his/her public. This kind of beachcombing brims with youthful, tireless attempts at solving the morphological mysteries of the cosmos and universe. These are strong, pared down specimens by someone who lives and breathes nature, and has embarked on a quest that will never end. Going to see this work is like witnessing the elation of first stumbling upon something in nature. Watching rapture being rekindled is highly infectious.

Wim Van Mulders

 

book
Naamloos-1 kopie.jpg

photo by Babs Decruyenaere

Babs Decruyenaere – Putting up walls

a small monograph

a series of sculptures

a series of prints

Op 12 november 2021 lanceerden we  “Putting up walls”.  De uitgave van deze kleine monografie ging gepaard met een accrochage van enkele nieuwe steenstapelingen en fotografisch werk van Babs Decruyenaere. 

 

Babs Decruyenaere wandelt, kijkt en zoekt. 

Ze bukt zich, raapt iets op, bekijkt en betast het, kiest, beslist, houdt het bij of gooit het weer weg. Noem het een ritueel, deze steeds herhaalde opeenvolging van zoeken, kijken, bukken en voelen. Het is een minimalistische pantomime die ze solitair uitvoert en die haar steeds weer tot rust brengt.Dit ritueel van zoeken en verzamelen – deze performance zonder toeschouwers – maakt onverbrekelijk deel uit van haar werk. Onzichtbaar voor de kijker, essentieel voor de kunstenares.

Babs creëert met die zeer diverse ‘objets trouvés’ een nieuwe eenheid: schijnbaar eenvoudige maar wonderlijke structuren met een ruwe, tegendraadse, weerbarstige schoonheid. (E.R.)

boek ontworpen door Babs Decruyenaere, Jef Cuypers and Antilope De Bie

tekst door Eric Rinkhout

ISBN9789080334823

 

 

Boek nu beschikbaar!

Babs Decruyenaere – Putting up walls

€ 25 bestel hier

Babs Decruyenaere – Putting up walls

a small monograph

a series of sculptures

a series of prints

On November 12 2021 we launched "Putting up walls". This booklet presentation was presented accompanied by new stone stacks and photographic work by Babs Decruyenaere.

Babs Decruyenaere strolls, searches, and observes. She bends over, picks something up, examines and touches it, selects, decides, keeps it, or throws it away. Call it a ritual, this constantly repeated sequence of searching, looking, bending over, and feeling. It is a minimalist pantomime that she performs solitarily and that brings her rest time and again.

This ritual of searching and gathering - this performance without spectators - is an inseparable part of her work. Invisible to the spectator, essential to the artist.

Babs Decruyenaere creates a new unity with these very diverse 'objets trouvés': seemingly simple but wonderful structures with a rough, unruly beauty. (E.R)

book design by

Babs Decruyenaere, Jef Cuypers and Antilope De Bie

text door Eric Rinkhout

ISBN9789080334823

Booklet available now! 

Babs Decruyenaere – Putting up walls

€ 25 bestel hier

CV

_Solo 

2021

Putting up walls, installation of booklaunch 'Putting up walls', valerie_traan gallery, Antwerp 

Equilibrium, valerie_traan gallery, Antwerp 

 

2020

A Heart Made of Stone, They Said, NO/Gallery, Ghent

 

2019

When you look closely a whole universe arises, Geukens & De Vil, Knokke

I don't need my eyes to see, Pinguin Space, Brussels

 

2018

Would I be able to breathe without you, Tique Art Space, Antwerpen

2014

woot ruimte voor kunst, Antwerp

2012

Light Dissolving Sight #2, Sint-Lucas, Antwerp

2010

SECONDroom, Antwerpen

h/v, Forum+ (Concertgebouw), Bruges

 

2009

(In)between, Atelier Solarshop, Antwerp

2007

Light Dissolving Sight, Dagmar De Pooter Gallery, Antwerp

_Publication

2023

Understanding the Landscape

2021

Putting up walls

_Group

2023

The Long Googbye, Geukens & De Vil, Antwerpen

Rivierverloren, Curated by Koen Broucke, cc Ter Dilft, Bornem

Echoes, Geukens & De Vil, Knokke

Art on Paper, Tour & Taxis, valerie_traan gallery-booth b22, Brussels

Deeply Rooted, Schönfeld Projects, Antwerpen 

2022

Wondering wandering wintering, Villa les Zéphyrs, Westende-Bad

Finis Terrae, Snijders & Rockoxhuis, Antwerp

The Cabinet - Art Brussels with valerie_traan gallery, Tour&Taxis, Brussels

2021

Small Sculptures, Michel Rein gallery, Brussels

TRACES of the future, valerie_traan gallery, Antwerp

2020

Nature Morte/Nature Vivante, Grand-Hornu, Hornu

2019

Quatuor, Ruimte P60, Assen (NL)

2018

WORK FLOW, Zwijgershoek, Sint-Niklaas

2017

Intimate Structures #1, Tique Art Space, Antwerp

2016

Faire and Square, Bubox, Kortrijk

Elf na Twaalf, Croxhapox, Ghent

Hypermobiel, Antwerp

2015 Mijn Vlakke Land, FotoMuseum, Antwerp

2013

Spiegelrefleksies - Extrapool, Nijmegen

Kortrijk Vlaandert - 't Fort, Kortrijk

2012

NEMA TOG PODRUMA - Factor 44, Antwerp

Cinema, Voorkamer, Lier

2010 Enter II this reality, De Bijl, Zoersel

2009

7000 Cakehouse Posters voor Bornem, Cultuurcentrum Ter Dilft, Bornem

2008

Screenworlds Contemporary Photography in the Flemish Parliament, De Loketten, Vlaams Parlement, Brussels

2007

O Que Nos Cerca, Dagmar De Pooter Gallery, Antwerp

2006

Table Of Contents, Dagmar De Pooter Gallery, Antwerp

2003

Galeria Neon, Bologna (IT)

Chambre à Mèmoires (part 2), The Berwick Research Institute, Roxbury (Boston, USA)

Chambre à Mémoires (part 1), Antichambre, Antwerp

bottom of page