top of page

68 | Frederic Geurts

ZONDER EINDE (endless)
a solo show by Frederic Geurts
16.09.2023 – 28.10.2023


Saturday 16.09.2023 | 2 – 7 pm
opening drinks in the presence of the artist

Lees meer | Read more

ZONDER EINDE (endless)

'Ricercare' in Italian means to try, to investigate. In the polyphonic music of the Franco-Flemish school (16th century), ricercare was synonymous with the complex interweaving of different musical themes, say, a higher form of improvisation.

Mutatis mutandis, this "improvisational research/exploratory improvisation" plays a defining role in Frederic Geurts' work. After all, in his sculptures, which tend toward constructions and prefigurations of constructions, he interweaves various themes. For example, he plays on the boundary between unstable and stable equilibrium and creates topological and perspectival ambiguity by crafting optical illusions. Concretely, he purifies matter into planes and lines through which space and time merge into one large continuum. Just as in the relativity theory, the dimensions of time, space, and matter together form one continuum.

That is exactly what you experience when watching the video “Crossing”. Framed from above on an empty floor, the video documents the passing of a man and a woman, who cross each other walking through the image. They do so over and over, this from different directions or angles. The film explores both space and time. The bodies could hereby be seen as kinetic sculptures.

The exhibition is titled ZONDER EINDE (endless). Not that this explains the exhibition, but it draws attention to Frederic Geurts' relentless, ongoing research into fragile structures, which find meaning and expression in the "art of building" but also works as a metaphor for the fragility of human beings.

But don’t be mistaken. Behind Geurts’ sublime constructions hide existential questions, about the transience, coincidence and precarity of existence. Precarity is a term that is recently commonly used to describe how uncertainty permeates our society in more and more areas of life. This unsteadiness is consistent with Geurts’ attention to chance and the arbitrary aspect of making choices.

Folded, for example, consists of a folded structure held together by hinges. As a result, the form is somewhat unsteady as if the sculpture might still assume different shapes. While the staves of Coloured Columns were very deliberately painted in a mixture of primary colors and ochers, that palette, too, like the constellation of Folded, remains in fact arbitrary, like the throwing of dice.

That is why you cannot reduce Geurts’ works to mere sublime constructions. They equally embody provisory stages of a genesis, where chance, doubt and precociousness are the parameters and mirror existential questions and a ceaseless process of coming into being.

Koen Van Synghel

> catalogue and prices on request

ZONDER EINDE (endless)

‘Ricercare’ betekent in het Italiaans proberen, onderzoeken. In de polyfone muziek van de Franco-Vlaamse school (16e eeuw) stond ricercare synoniem voor het complexe verweven van verschillende muzikale thema’s, zeg maar, een hogere vorm van improvisatie.

Mutatis mutandis speelt dit ‘improviserend onderzoek/onderzoekende improvisaties’ een bepalende rol in het werk van Frederic Geurts. In zijn sculpturen, die neigen naar constructies en prefiguraties van constructies, verweeft hij immers ook verschillende thema’s. Zo bespeelt hij de grens tussen labiel en stabiel evenwicht en creëert hij topologische en perspectivische ambiguïteit door optische illusies te scheppen. Concreet puurt hij materie uit tot vlakken en lijnen waardoor ruimte en tijd vervloeien tot één groot continuüm, zoals in de relativiteitstheorie de dimensies tijd, ruimte en materie samen één continuüm vormen.

Dàt is precies ook wat je ervaart bij het zien van de video Crossing. Gekadreerd vanuit de hoogte op een lege vloer, documenteert de video de revue van een man en een vrouw, die mekaar in het beeld al stappend kruisen. Steeds weer vanuit een andere richting of hoek. De film tast zowel de ruimte als de tijd af. De lichamen zijn hier als het ware kinetische sculpturen.

De tentoonstelling kreeg de titel ZONDER EINDE (endless). Niet dat dit de expo verklaart, maar het trekt de aandacht op het niet aflatende onderzoek van Frederic Geurts naar fragiele structuren, die betekenis en expressie vinden in de ‘kunst van het bouwen’ maar ook werkt als metafoor voor de kwetsbaarheid van de mens.

Want vergis je niet. Achter Geurts’ sublieme constructies schuilen existentiële vragen, over de voorlopigheid, het toeval en het precaire bestaan.

Precariteit is een term die de laatste tijd vaak wordt gebruikt om aan te geven hoe onzekerheid op steeds meer levensgebieden doordringt in onze samenleving. Die onbestendigheid spoort met Geurts’ aandacht voor toevalligheid en het arbitraire aspect van keuzes maken.

Folded bijvoorbeeld bestaat uit een geplooide structuur met scharnierverbindingen. Daardoor heeft de vorm iets onvast alsof de sculptuur verschillende gedaantes nog kan aannemen. Terwijl de staven van Coloured Columns heel bewust werden geschilderd in een mengeling van primaire kleuren en okers, ook dat pallet blijft net als de constellatie van Folded eigenlijk arbitrair als het gooien van dobbelstenen.

Daarom kan je Geurts’ werken niet reduceren tot louter sublieme constructies. Ze belichamen evenzeer provisoire stadia van een genese, waarbij toeval, twijfel en voorlopigheid de parameters en de spiegel zijn van existentiële vragen en een niet aflatend wordingsproces.

Koen Van Synghel

> catalogus en prijzen op aanvraag

bottom of page