photo by Mary-Ann de Meyer

_Geboren 1965, Leuven, België

Leeft en werkt in Gent, België

[...] Geert Vanoorlé schildert sinds 1987 gestaag aan een meanderend oeuvre met de esthetiek van de gentleman. Een elegante schoonheid ontstaat zonder bravoure of groot gebaar. De boze wereld wordt
hier even aan de deur gezet. Als je door de schetsboeken van de kunstenaar bladert zie je een geoefende tekenaar die bloemen

tekent en zijn eigen hand. De verhoudingen van de natuur ademen dan ook door in de schilderijen. De schilderijen zijn onopvallend doordrongen van werkelijkheid. Sommige schilderijen verwijzen naar de voetbalploeg van Sint-Truiden, andere hebben als onderwerp het doek van de Heilige Veronika, een vlag of een vis. Doordat de schilder deze thema’s onderhuids in zijn doeken verwerkt staat er meer op het spel dan het schikken van vlakken in de ruimte van het spieraam. Bovendien resoneert in de schilderijen het werk van Piero della Francesca, en de muziek van Johan Sebastiaan Bach, de taal van

Eric De Volder en de tekeningen van Ellsworth Kelly [...]

Het vreemde aan het bijna-niets dat Geert Vanoorlé schildert is dat het een tastbare werkelijkheid oproept en daardoor telkens opnieuw een uitgang vindt naar de buitenwereld. Het engagement van de kunstenaar ligt in de gevoeligheid waarmee hij op een bedachtzame manier het leven op deze planeet zin geeft en bezingt [...]

Nikolaas Demoen, april 2017

intimi

[...] De radicale en consequente manier waarop de schilder de beeldbepaling van het schilderij loskoppelt van de eigenlijke schildersact, door het beeld en de compositie via de omweg van eenvoudige handelingen zoals vouwen en knippen uit te lokken, maakt de schilderijen onthecht en spektakelloos.

Geert Vanoorlé denkt lang na over de relatie tussen het werk en zijn omgeving. De manier waarop de kunstenaar voor een tentoonstelling
in 2018 twee beschilderde papieren parallellogrammen installeerde in een trapzaal van het oude Gentse Justitiegebouw (pagina 60-61) is een mooi voorbeeld van zijn bedachtzaam omgaan met het vlak in de ruimte. De twee parallellogrammen lijken te zweven op de muur als waren ze geprojecteerd door een lichtbron.

De actualiteit van zijn recente schilderijen ligt in hun materiële reductie tot de conceptuele scherpte van hun metalen drager - en zijn het antwoord van de schilder op het kabaal van deze tijd. Alle schilderijen
zijn intimi van de bekende versregels van Charles Baudelaire en het daarop geïnspireerde schilderij van Henri Matisse: “Là, tout n’est qu’ordre et beauté, Luxe, calme et volupté.” [...]

Nikolaas Demoen, februari 2019

_Born 1965, Leuven, Belgium

Lives and works in Ghent, Belgium

[...] Since 1987 Geert Vanoorlé has been steadily painting a meandering oeuvre with the aestheticism of the gentleman. He creates an elegant beauty averse of bravura and big gestures. For a moment, the wicked world outside is left at the doorstep. When browsing through the artist’s sketchbooks, one detects an experienced artist who draws flowers as well as his own hand. His paintings are pervaded with nature’s proportions. The paintings are discreetly permeated by reality. Some paintings refer to Sint-Truiden’s soccer team, others are about the sweat cloth of Saint Veronica, a flag, or a fish. As the painter incorporates these themes in his work in a subdued way, there’s more to it than merely positioning planes within the confines of the canvas stretcher. On top of that, Piero della Francesca’s work resonates in

his paintings, as well as Johan Sebastian Bach’s music, Eric De Volder’s language and Ellsworth Kelly’s drawings [...]

The remarkable thing about the close-to-nothing that Geert Vanoorlé paints, is that it evokes a palpable reality, and by doing so it finds an exit to the outside world at every turn. The artist’s commitment is the delicate way in which he deliberately gives meaning to life on this planet and sings its praises [...]

Nikolaas Demoen, April 2017

intimi

[...] The extreme and consistent way in which the painter disconnects the imagery of the painting from the actual painting act, by indirectly eliciting the image and the composition through such modest acts
as folding and cutting, renders the paintings disengaged and bereft

of sensation.

Geert Vanoorlé thoroughly contemplates the relationship between
the work of art and its environment. The way in which the artist set up two painted paper parallelograms in a staircase of the old Courthouse in Ghent (page 60-61) exemplifies his deliberate way of dealing with surfaces in space. The two parallelograms seem to float on the wall as if projected by a light source.

The contemporaneity of his latest paintings is to be found in their material reduction to the conceptual acuity of their metal carrier – and is the answer of the painter to the present-day commotions.
All his paintings are intimi of Charles Baudelaire’s well-known verse and Henri Matisse’s painting it inspired: “Là, tout n’est qu’ordre et beauté, Luxe, calme et volupté.” [...]

Nikolaas Demoen, February 2019

  • instagram
  • facebook

valerie_traan gallery  | gallery@valerietraan.be 

| reyndersstraat 12 | 2000 antwerp | belgium |

thu-fri-sat 2-6 pm or by appointment | +32_475 75 94 59