top of page
tumblr_p21wocuWRQ1uqbuuno1_r1_640.jpg

photo by Joan Panhuyzen

_Geboren 1988, Antwerpen, België

Leeft en werkt in Antwerpen, België

Octave Vandeweghe studeerde juweelontwerp & edelsmeedkunst aan Sint-Lucas in Antwerpen bij Hilde De Decker. Aanvankelijk toont hij weinig interesse voor edelstenen.

Hij interesseert zich voor de evolutie, betekenis, vorm en functie, de benaming en relatie met het lichaam, de context, ... van het alledaagse gebruiks-, design- of kunst-object. “Ik wil terug gaan naar dat moment waar de samenleving ons oplegt hoe we naar de dingen moeten kijken”, stelt hij. “Ik verwonder me over welke betekenis een ding draagt ten opzichte van ons alledaagse leven. De potentie aan poëzie die uit die houding voortvloeit, leidt mij tot de interpretatie van de objecten”, vertelt hij.

 

Zijn fascinatie voor edelstenen groeide toen hij de gelijkenis zag tussen messen uit vuursteen uit de prehistorie en gefacetteerde edelstenen. “Daar kwam een project uit voort”, vertelt hij. “De titel ervan is ‘A Brilliant Cut’. Dat is de naam voor de meest typische manier waarop diamanten geslepen worden. Bij mij refereert ‘brilliant’ naar de edelsteen en de ‘cut’ naar het mes. Het mes is het eerste gebruiksvoorwerp dat bewust is vervaardigd door de mens om te overleven. In die zin is het een noodzakelijk object. De edelsteen is voornamelijk een object van schoonheid. De edelsteen wordt voorzien van facetten ter bevordering van zijn schittering en zijn schoonheid. De combinatie van gefacetteerde edelsteen, mes en bestek brengt begrippen als schoonheid en functie samen. Schoonheid wordt functie en functie wordt schoonheid.”

 

In zijn objecten zoekt Octave graag de grens op. De grens tussen functie en schoonheid, maar ook die tussen de natuurlijke evolutie van de edelstenen en de menselijke ingreep van het maken van bestek. Naast natuurlijke edelstenen gebruikt hij ook gecultiveerde, door de mens gemaakte edelstenen. Hij combineert een gecultiveerde robijn met het gesteente waarin robijnen op natuurlijke wijze ontstaan. Hij werkt met synthetische gegroeide stenen die er natuurlijk uitzien, en vice-versa.

 

Het ideaal van een edelsteen vandaag is een overbewerkte steen als een diamant: een boel perfecte facetten maar volkomen transparant en schijnbaar zonder substantie. Vandeweghe daarentegen werkt graag met de groeilijnen, de inclusies, de barsten in de edelstenen omdat hij graag het gevoel van de ‘steen’ wil behouden. Hetzelfde geldt voor de manier waarop hij de stenen bewerkt. In sommige objecten laat hij de structuren van het slijpwiel staan en gebruikt ze net als met de lijnen van het natuurlijke groeiproces om ermee te spelen.

 

Vandeweghe toont zijn objecten in een installatie waarvan de objecten deel uitmaken. Elk stuk is gevat in een houder van staaldraad – alsof het een artefact is uit een archeologisch museum. Modellen in staaldraad verwijzen naar stukken die de collectie van dit imaginaire museum in de toekomst zouden kunnen vervolledigen.

Marc Holthof, februari 2016

_Born 1988, Antwerp, Belgium

Lives and works in Antwerp, Belgium

Octave Vandeweghe (°1988 B) has studied as jewel designer and silversmith at Sint-Lucas in Antwerp with Hilde De Decker. Initially he shows little interest in gemstones. His interest lies in the evolution, meaning, form and function, the naming and the relation with the body and with the context,... of everyday utensils, design- or art-objects. “I want to go back to the moment at which society imposes on us the way we have to look at objects”, he says. “I wonder what the meaning is of a thing in regard to our everyday life. The potential of poetry which is the result of this attitude, leads me to the interpretation of objects”.  

 

His fascination for gems grew when he noticed the similarity between prehistoric flint knifes and faceted gems. “That resulted in a project with the title 'A Brilliant Cut',” he tells. It is the technical term for the way in which most diamonds are cut. In my project 'brilliant' refers to the gem and the 'cut' to the knife. A knife is the first utensil that has been consciously made by man in order to survive. In that sense it is a necessary object. A gem is mainly an object of beauty. It is given facets in order to promote its glitter and beauty. The combination of faceted gems, knifes and cutlery combines notions like beauty and function. Beauty becomes function and function becomes beauty.”

 

Octave likes to situate his work on the boundary between function and beauty, but also between the natural evolution of gemstones and the human intervention of the making of cutlery. Next to natural gems he also used cultivated, man made, gemstones. He combines a cultivated ruby with the rock in which ruby's grow naturally. He works with synthetically grown stones that look natural, and vice versa.

 

The present day ideal of a gem is a tampered stone like a diamond: a great number of perfect facets but completely transparent and apparently without substance. Vandeweghe prefers to work with the lines of growth, the inclusions, the cracks in the gems because he wants to keep the feel of the 'stone'. The same is true for the way in which he works on the stones. In some objects he leaves the structures of the grinding wheel and uses these, together with the lines of the natural growing process, for his aesthetic purposes.

 

Vandeweghe exhibits his objects in an installation of which the objects form a part. Each piece is held by a piece of steel wire – as if it is an artefact in an archeological museum. Models in steel wire refer to pieces which will, in the future, complete the collection of this imaginary museum.

Marc Holthof, February 2016

CV

_Solo

2020

Cosmic Gestures, solo vitrine installation, NO Gallery, Knokke

2019 

Cosmic Gestures, solo show, valerie_traan gallery, Antwerp

2015 

digging for ‘A Brilliant Cut’, solo, art@tenprinsenhove, Universiteit Antwerpen

_Awards

2017 Grand Prix 7th Tallinn Applied Art Triennal, Tallinn

2012 Wim Ibens Prize - silversmithing, Antwerp

_Education

2009-2014

Ba-Ma Juweelontwerp en Edelsmeedkunst, Sint Lucas Antwerpen

_Excange projects: Estonian Academy of Arts (2012), Saaima University of Applied Arts (2013), Hochschule Esd Idar-Oberstein (2014 Trier University)

_Internship: research jewelry projects Middlesbrough Institute of Modern Art (2013)

_Group, a selection

2022

duo exhibition with Sabine Oosterlynck, A-SPACE, Antwerp

2021

Cosmic Gestures #35, NO Gallery Vitrine, Knokke

2020

Steengoed, kunstroute Oosterzele

SUPERSTUDIO, Antwerp

Natural Vibes, Cwart, Knokke

2019 

Nature morte, nature vivant, Grand Hornu CID

Foncteur d’oubli, Le Plateau - Frac île-de-France, Paris (FR)

STONE, Gallery SO, London (GB)

Collectible Fair with valerie_traan gallery, Brussels

⍧☋☨ group exhibition, Antwerp Art Pavilion   

Axel Vervoordt Wonderkamer I, DIVA, Antwerp

Between Art & Design. The Belgian Scene, KANAL, Brussels

2018 

KORU 6 Triennial, Imatra Art Museum + Tiivistamo (Helsinki) + Artcenter Laiku (FI)

Collectible fair with valerie_traan gallery, Brussels

European Triennial for Contemporary Jewellery, Gustavsbergs Konsthall (SE)

2017 

The Cutlery Show, valerie_traan gallery & IBU Gallery, Paris (FR)

Art Brussels with valerie_traan gallery, Brussels

Curieus, Umicore zilverpaviljoen - MAS - DIVA, Antwerp

Het Wilde Ding, Design Museum Ghent

ANTWERPEN.NL, Belgisch ambassadeurs residentie Den Haag (NL)

2016 

The Cutlery Show, Salone del Mobile / Ill Lazzaretto, Mila (IT)

The Cutlery Show, valerie_traan gallery, Antwerp

2015 

Schmock invites, Sieraad Art Fair, Amsterdam (NL)

7SEM cor-ten, Atelier.EM, Bratislava (SK)

Amber Biennale, Gdansk (PL)

A Brilliant Cut online exposure, abrilliantcut.com , world wide web

2014 

Zilvertallenten, Gildekamerstraat 5, Antwerp

Travellers On Earth, United Art Museum, Wuhan (CH)

2013 

Mastermaquette, Verbeke Foundation, Kemzeke

2012 

The Art of Collecting, Tallinn Applied Art Triennial, Tallinn (EE)

Der Schmuck Salon, Object Rotterdam, Rotterdam (NL)

bottom of page